روی‌کرد آیت‌مدار

روی کرد آیت مدار به عنوان زیربنایی ترین روی کرد، با هدف تثبیت پایه های ایمان، معطوف به افزایش سرمایه ی ایمان در قلب کودک و نوجوان است. ایمان به ۷ حوزه تعلق می گیرد: ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به آخرت، ایمان به انبیاء (ع)، ایمان به کتاب، ایمان به ملائک و ایمان به آیات الهی. آیات (یا نشانی ها) الهی دارای ۲ موضوع اساسی می باشند: ۱- مخلوقات خداوند ۲- داستان های عبرت انگیز تاریخ بشریت (اقوامی یا به واسطه ی ایمان به خدا و یا به واسطه ی کفر به خداوند، گرفتار سعادت و یا شقاوت شده اند و الگویی برای سایر اقوام و ملل هستند). این ۲ موضوع به دلیل عینی بودن، ملموس بودن و حضور در تمام ادوار تاریخ، بهترین گزینه برای آموزش به کودکان و نوجوانان هستند. در روی کرد آیت مدار تلاش بر آن است که از طریق ایمان به آیات الهی، کودک و نوجوان به این فهم برسند که مخلوقات خداوند، زبان زیبا و تصویری او هستند و هر پدیده ای، حرفی برای گفتن دارد و به صورتی هدف مند، برای هدایت انسان خلق شده است. به عنوان مثال روییدن ۷ خوشه از ۱ دانه، آیتی برای نشان دادن نتیجه ی عمل «انفاق» می باشد. به این ترتیب کودک و نوجوان فراتر از دید طبیعی به خلقت، کلمات خداوند را در پس هر مخلوقی می بینند و آن­ را راهنمایی برای تصمیم گیری بهتر در راه و زندگی خود می دانند.


ابزار آموزشی

حقیقت پدیده ها                                                           جاده مستقیم                    مزرعه آفتابگردان                        من هم پروانه می شوم

داستان‌های آیت‌مدار همراه با جلد.برای چاپ.۱                  حسنک بیدار شو                من اصرار نمی کنم                        من هم خودم را نگه می دارم

داستان‌های آیت‌مدار همراه با جلد.برای چاپ.۲                  حسنک کجایی؟ (گاو)            من خانه محکمی می سازم               من هم عمل می کنم

جاده و علایم                                                                صفر و یک                         من رنگ عوض نمی کنم                  من هم پرواز می کنم

بار (الاغ)                                                                     طغیان                               من غافل نمی شوم                        من هم قله خواهم شد

باران شست و برد                                                        مرحله دوم                         من مروارید می پرورانم                 من همه را نجات می دهم

تدبیر (روباه)                                                               مرده خوری                         میمون آدم نمی شود                      یک دانه، هفت خوشه

من هم غیرقابل پیش‌بینی می‌شوم 

ads