روی‌کرد اجتماع‌مدار

در روی کرد اجتماع مدار در ابتدا ضرورت تشکیل جامعه را با ۳ نیاز اساسی در انسان بررسی می کنیم: ۱- نیازهای طبیعی که برخاسته از بعد جسمی انسان است. ۲- نیازهای انسانی- عاطفی که برخاسته از فطرت انسان در جلب و ابراز محبت به دیگران و هم‏چنین احساس مفید بودن برای خود و دیگران می باشد. ۳- نیازهای عبودی که ناشی از فطرت انسان برای پرستش است. انسان در همراهی با دیگران و با تأمین این نیازها رشد کرده و ضرورت حضور در اجتماع را درک می کند. پس از تبیین و تفهیم این ۳ نیاز، هدف نهایی آن است که کودک و نوجوان، خودشان را به عنوان فردی متعهد و مسئول در ساخت «جامعه» بشناسند؛ زیرا این جامعه است که باید نیازهای ۳گانه ی آن ­ها را تأمین کند. از این رو ساخت جامعه ای که به نحو احسن نیازهای ۳گانه و اصلی انسان را برآورده کند، ضرورتی است که با آموزش در سنین کودکی و نوجوانی محقق خواهد شد. کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان اصلی جامعه، باید مسئولیت و نقش خود را برای ایجاد جامعه ی مطلوب بشناسند و برای شکل گیری آن تلاش کنند.


ابزار آموزشی

من

ما

مأموریت از سوی ملکه

ads