روی‌کرد استقامت‌مدار

در این روی کرد، ایستادگی در برابر مشکلات و دشمنان موضوعیت دارد. یکی از حساس ­ترین شرایط برای تصمیم­ سازی و تصمیم ­گیری، زمانی است که بین هدف مورد نظر و وضعیت فعلی جامعه، فاصله ی زیادی وجود دارد و باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب، استقامت کرد و گام به گام با اتخاذ تصمیم های درست و گوناگون، راه رسیدن به هدف نهایی جامعه را هموار کرد. کوتاهی در برابر مشکلات و نادیده گرفتن آن ها، موجب تحقیر و ذلالت خواهد شد و هیچ کشور و ملتی به خاطر ضعف و زبونی در برابر مشکلات مورد تحسین نبوده و نخواهد بود.


ابزار آموزشی

آخرین تونل موج

استقامت سورنا

پاتیناژ

درختی که زیاد خم بشود، می شکند

دیپلماسی طوطی

ads