روی‌کرد امنیت‌مدار

موضوع این روی کرد، رفع تهدیدهای وارده علیه جامعه و تأمین امنیت آن می باشد. در این روی کرد تلاش بر آن است که تا حد امکان از تهدیدها استفاده کرده و از آن ها یک موقعیت مناسب را برای جامعه ایجاد کرد. در واقع این روی کرد تنها ناظر به رفع تهدیدها نمی باشد؛ بلکه به دنبال آن است تا تهدیدی را که به جامعه تحمیل می شود، با اتخاذ تصمیم های مناسب به یک فرصت تبدیل کند. این امر درست همانند کارکرد صدف های «مرواریدساز» است که سنگ های مزاحم در بدن خود را به مروارید تبدیل می کنند و نه تنها تهدید بیرونی را ارزش مند کرده؛ بلکه امنیت خویش را نیز تأمین می کنند. کودک و نوجوان نیز می آموزند که هم چون صدف مرواریدساز، تسلیم تهدیدها نشوند و با ارتقای تهدیدها، سکوی پیشرفت خود را رقم بزنند.


ابزار آموزشی

غول چراغ جادو

ads