روی‌کرد تصمیم‌مدار

در علم استراتژی به عنوان علم تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح، تصمیم سازی فرآیندی اولیه و پیش از تصمیم گیری می باشد. تصمیم سازی فرایندی حساس و حیاتی است که برای موقعیت های گوناگون، چاره های ممکن و صحیح را تبیین می کند تا تصمیم گرفتن برای «مقابله با موقعیت پیش ­آمده»، سنجیده و دقیق باشد. فرآیند اولیه ی تصمیم سازی، به دلیل پیچیده شدن جوامع و فضای زیست کودکان و نوجوانان ضرورت دارد؛ زیرا با یادگیری این فرآیند در سنین پایین، در سنین بالاتر به استقلال در تصمیم گیری خواهند رسید و در برخورد با مشکلات فردی و اجتماعی «بی­چاره» و وامانده نخواهند شد. هدف اصلی در این روی کرد، تربیت نسلی است که با شناخت دقیق پدیده های اطرافش تصمیم بگیرد و به اجرای آن تعهد داشته باشد. چنین نسلی در سختی ها و شرایط بحرانی مستأصل نخواهد بود؛ چرا که از یک سو سعی بر شناخت کامل امور دارد و از سوی دیگر تلاش می کند تا برای رسیدن به هدف خود، بهترین تصمیم را اتخاذ کند.


ابزار آموزشی

۶چ

پت و مت

تصمیم در مورد کی؟

تو می تونی برو

هرچه را بهر کاری ساختند

ads