روی‌کرد علم‌مدار

در این روی کرد میزان کیفیت و استحکام افکار و باورهای افراد مورد سنجش قرار می گیرند و باید فهمید فکر و باوری که وارد قلب و ذهن می شوند، از چه منبعی نشأت گرفته اند و به چه میزان اعتبار دارند. کودک و نوجوان می آموزند که با چینش باورهای خود، باورها و افکار ساده لوحانه، غلط و باطل را کنار بگذارند و در انتخاب باورهای معتبر و حقیقی، دقت بیشتری به خرج دهند و به دور از تعصب، باورهای جاهلانه ی خود را اصلاح کنند. باورها یا سطحی و بدون منبع هستند و یا عمیق، اصیل و موثق هستند. باورهای عمیق، حقیقی و موثق باید قابلیت انطباق با شرایط زمانی را داشته باشند و به جزمیات خشک و غیرقابل انعطاف تبدیل نشوند.

ads