روی‌کرد محیط‌ مدار

در این روی کرد، تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره ی زمین و مقدار فضای زیست مورد نیاز در هر کشور و جامعه می باشد. برخی کشورها برای تصاحب سهم بیشتری از زمین و اسکان جمعیت خود در آن، دست به جنگ، کشورگشایی، استعمار و کودتا می زنند. کسب محیط بیشتر با بهانه های واهی، نه تنها موجب نسل کشی و تجاوزگری های وحشیانه خواهد شد؛ بلکه امر نامشروعی است که در قاموس آموزه های دینی و الهی از آن تحت عنوان «غصب» یاد می شود. برای آموزش چنین موضوعی به کودک و نوجوان، از محیط های کوچک و آشنا (خانه، مدرسه، کوچه، شهر، شهرستان و امثالهم) استفاده می شود تا آن ها با درک اهمیت محیط و محدوده های آن، قادر به درک محیط در سطح بالاتر و جهانی شوند. کودک و نوجوان با موضوعاتی هم چون دعوا بر سر استفاده از وسایل بازی مانند تاب و سرسره، فضای مورد نیاز برای درس خواندن، نگرانی از ورود بیگانه ای به اتاق شخصی یا نگاه غریبه ای به صفحه ی تلفن همراه، به خوبی آشناست و با استفاده از همین موارد جزیی، آن­ ها با مفاهیم اصلی در روی کرد محیط مدار آشنا خواهند شد و می آموزند که ضمن حفظ محیط و فضای زیست خود، محیط و فضای زیست دیگران را نیز محترم بشمارند.


ابزار آموزشی

اسپریت

زرافه

لوسی از رنگین کمان جنوبی

نفوذ زهر

ads