روی‌کرد نظام‌مدار

هدف اصلی این روی کرد، تدقیق ۲ مفهوم «شغل» و «مسئولیت» برای کودک و نوجوان است. شغل یک نقش اجتماعی منفعلانه است که فرد با چشم دوختن به جامعه، انتظار دارد که جامعه شرایط شغلی را برای او ایجاد کند و او بدون دغدغه و برای گذران زندگی، شغلی را انتخاب کرده و صرفا در چهارچوبی تعریف شده و غیرمسئولانه به زندگی فردی خود بپردازد. مسئولیت تنها در قبال نقش اجتماعی تعریف نمی شود؛ بلکه هرکسی در هر نقشی، باید حس پاسخ گویی و بهبود اوضاع را در خود ایجاد کند و فراتر از گذران زندگی فردی و شخصی، به فکر صلاح و اصلاح جامعه ی خود و حتی جامعه ی بشری نیز باشد. در واقع انسان مسئول کسی است که خود را پاسخ گو و متعهد می داند، حال آن که انسان مشغول، طلب کار جامعه ی خود است تا جایگاهی برای او تعریف کند و وی بر آن مسند تکیه زند. هدایت کودک و نوجوان به سمت اتخاذ نقش اجتماعی فعال و مسئولانه به جای احراز نقش اجتماعی منفعلانه و غیرمسئولانه در چهارچوب یک شغل، مهم ترین هدف در روی کرد نظام مدار است.


ابزار آموزشی

کندو در کندو

ads