روی‌کرد وخامت‌مدار

این روی کرد ناظر به مدیریت اوضاع وخیم و ملتهب جامعه و هدایت آن به سوی اوضاع عادی و آرام است. از این رو هدایت به سمت آرامش و مدیریت بحران، کارکرد اصلی این روی کرد است. مدیریت بحران تلاش دارد با اتخاذ تصمیم مناسب، شرایط را از حالت بحران بازگردانده و اوضاع را بهبود ببخشد. تربیت افرادی که ظرفیت تحمل بالایی داشته و توانایی مدیریت جامعه در شرایط وخیم را دارند، مفهوم مرکزی این روی کرد است. کودک و نوجوان می آموزند که همواره شرایط غیرعادی وجود دارند و آن ها نیز باید همواره برای ایجاد شرایط عادی و آرام تلاش کنند.


ابزار آموزشی

ما موجیم

ads