روی‌کرد چیست؟

استراتژی علمی است که ابتدا تصمیم های ممکن و درست را جست وجو می کند تا تصمیم گیری برای رفع مشکلات و یا برنامه ریزی ها آسان باشد. از آن جا که هر مشکل یا برنامه ای مقتضیات خاص خود را دارد، علم استراتژی با توجه به جوانب مختلف یک موضوع به بررسی آن می پردازد. این توجه و «روی کردن» به یک موضوع از منظری خاص روی کرد نام دارد؛ به عنوان مثال خودرو از قسمت های متنوعی تشکیل شده است که هر قسمت به متخصص خود نیاز دارد؛ متخصص صاف کاری تنها از منظر بدنه به خودرو می نگرد و متخصص جلوبندی تنها از منظر سیستم تعلیق به خودرو توجه دارد. بنابراین روی کرد یعنی نگریستن به یک موضوع از منظری ویژه؛ مثلا توجه و روی کردن به مسئله ی «تربیت فرزند صالح»، مستلزم روی کردن به موضوعاتی چون: کیفیت محیط اجتماعی، محتوای رسانه های ارتباطی، کیفیت تعاریف متعدد از «کیستی» انسان، کیفیت جهان بینی جامعه و امثالهم می باشد. از این رو اگر با دیدگاه جامعه شناختی به مسئله ی تربیت فرزند صالح روی کنیم، روی کرد مورد استفاده، روی کرد اجتماع مدار خواهد بود و اگر با دیدگاه دینی و فلسفی تربیت فرزند صالح را مورد نظر قرار دهیم از روی کرد معرفت مدار استفاده می کنیم. هر  روی کرد مسیر و جهتی را برای ما مشخص می کند که روی کرد دیگر به آن توجه ندارد.

ads