رو‌ی‌کرد محضرمدار

«محضر» به معنای محل و مکان حضور است؛ یعنی «جایی» که کسی یا چیزی در آن حضور دارد. «عالم محضر خداست» بدین معنا می باشد که عالم مکان حضور خداوند است و خداوند در کل عالم هستی حضور دارد. روی کرد محضرمدار در تلاش برای تبیین مفهوم محضر و ملزومات آن می باشد. کودک و نوجوان می آموزند که هر جایی، آداب خاص خود را دارد و باید با درک و حفظ آداب هر مکان یا جایی، ادب را در برابر دیگران رعایت کنند و خود را از چشم دیگران ببینند تا مبادا گرفتار خودبینی و خودمحوری گردند و بدون توجه به حضور دیگران، تنها به فکر خود و خواسته هایشان باشند. انسان نیازهای خود را در بطن اجتماع و در همراهی با سایرین تأمین می کند، اگر کسی بدون توجه به ضرورت حضور در اجتماع و عدم درک حضور دیگران، تنها به فکر تأمین نیازهای خود باشد، گرفتار فردگرایی خواهد شد و نسبت به جامعه پاسخ گو نخواهد بود. کودک و نوجوان باید بیاموزند که نیازهای انسان (طبیعی، انسانی- عاطفی و عبودی) تنها در اجتماع و با درک محضر دیگران تأمین خواهند شد و آن­ ها نمی توانند بدون در نظر گرفتن دیگران و با بی حرمتی نسبت به آداب و قوانین جامعه، نیازهای خود را برآورده کنند. در این روی کرد هدف نهایی آن است که کودک و نوجوان فراتر از درک حضور افراد در جامعه، همواره حضور خداوند را در «همه‌­ی» مکان ها درک کنند و آداب حضور خداوند را حفظ نمایند.


ابزار آموزشی

جامعه پذیری غریزی

ads